Field-Trial Versenyszabályzat

Versenyszabályzat a solymászmadarakkal együtt dolgozó angol és kontinentális vizslák versenyéhez1. Versenyleírás
Őszi solymász-kutyás mezei verseny vadelhozás nélkül – amelyeken a vadászható szárnyas vadfajokra, elsősorban fogolyra, fácánra kerestetnek. A vadfajta a nevezési felhívásban korlátozható. Más vadfajtákkal (pl. szőrmés vad, sasok esetén) szerzett pont is figyelembe vehető az értékelésnél, de ezeknél a hibák nem számítanak, kivéve, ha a kutya üldözi a vadat. Értékelés csak annak a kutyának adható, amelyik szárnyas (sasok estén szőrmés) vadnál szerzett pontot.

2. Nevezések
> egyes 1 kutya (plusz madár) vagy
> páros 2 kutya (plusz madár) nevezések fogadhatók el.

3. Nevezési felhívás
A nevezési felhívásban korlátozni lehet a résztvevők körét:
> Egy vagy több fajtára korlátozható a nevezhető kutyák létszáma (a megszabott határ nem lehet kevesebb 12-nél).
> Sólymos csoport, héjás csoport, igény esetén sasos csoport.
Több mint 12 kutya indulása esetén a benevezett kutyákat több csoportra lehet felosztani, amit a rendező végez. A startsorrendet sorsolással kell megállapítani.

4. Fiatal kutyák esetén
Nevezési lehetőség van a fiatal kutyák részére is, ahol a részvételi korhatár 30 hónapos kor. Ennél a versenynél a keresés szenvedélyessége, a futás és a keresés stílusa tekintetében ugyanolyan követelményeket kell támasztani, mint a felnőt egyedek esetén, de a fegyelem tekintetében bizonyos engedmények tehetőek.

5. A kutyák vezetése
> A solymásznak és kutyáiknak a bíró rendelkezésére kell állni a verseny egész ideje alatt és követni kell a bíró utasításait.
> Verseny teljes időtartama alatt a kutya nem viselhet kényszerítő eszközt és a vezető csak rendkívül tartózkodó módon használhatja a hang vagy sípjelzéseket.
> A verseny ideje alatt tilos a kutyát fenyíteni. A versenyből kizárandó az a solymász, akitől kutyája látható módon fél.
> Verseny alatt a solymásznak követnie kell a bíró utasításait.
> A madár felrebbenése (szőrmés vad esetén a vad kelése) és a ragadozómadár indulása után a solymász nem érintheti meg kutyáját (kivéve a pórázra vételt) és nem előzheti meg (kivéve, amikor a solymásznak kell a bíró utasítására felrebbenteni - felzavarni a vadat).

6. A verseny lebonyolítása
> A versenyt olyan területen kell lefolytatni, ahol a terület szélessége, nagysága lehetővé teszi, hogy a kutya bizonyíthassa képességeit, lendületét, vadászati szenvedélyét. Legyen megfelelő takarás ahhoz, hogy a madár megbújjon, de a növényzet ne tegye lehetetlenné a kutya részére a lendületes vágtában való keresést, a ragadozómadár számára pedig a pedzés lehetőségét. Nagyobb növényzet esetén célszerű megkülönböztető nyakörvet tenni a kutyákra.
> A megmérettetésnek - minden versenyző esetén - lehetőleg jó széllel, legalább az első vad keléséig kell tartania, de nem tarthat 20 percnél tovább, kivéve, ha a kutya kizáró hibát vét. (Rendkívül kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén, a vezetőbíró utasítása alapján a futamok hossza rövidíthető).
> A jó teljesítményt nyújtó kutyák, ha nem volt alkalmuk pontszerzésre, a bírók belátása szerint legfeljebb további egy alkalommal hívhatók vissza, ekkor azonban a futamot a kutyáknak adódó első pontszerzési lehetőség után be kell fejezni.
> Kezdéskor az első perc alatt elkövetett hibákat nem szabad figyelembe venni (kivéve a vadűzést) de a szerzett pontokat be kell számítani.
> Futam közben a bíró utasítására pórázra vett kutyánál, lecsatolás után az első jobbra és balra fordulónál a vad kihagyása, illetve a beleszaladás nem számít hibának.
> Nem szabad megengedni, hogy bármelyik solymász hang vagy sípjelek használatával zavarja versenytársa munkáját. Amennyiben ez a magatartás a bíró figyelmeztetése ellenére is folytatódik, a solymászt és a kutyáját is ki kell zárni a versenyből.
> Előnyben kell részesíteni a szolidabb vezetési stílust.
> Ultrahang síp használata tilos.
> Ha a ragadozómadár a verseny alatt nem hívható vissza és a solymász nem tudja kézre venni, maximum 20 perc várakozás után a verseny folytatódik és a versenyző kizárásra kerül.

7. Az értékelés
A bírók pontozással értékelik a munkát. Az adott pontszám kifejezi az egész munka milyenségét, (solymász –kutya-ragadozómadár) nem korlátozódik kizárólag a vad körüli teljesítményre, tehát az a kutya, amelyik többször jutott álláshoz vagy madár, amelyik többször jutott támadási lehetőséghez, ezáltal nem kap magasabb pontszámot.

Az értékelés szempontjai: orr – mozgás – stílus – fejtartás – gyorsaság és kitartás – állás, szekundálás, utánhúzás – viselkedés vadkelésre – ragadozómadár idomítottsága-visszahívhatósága, tollazat épsége. Telemetria és névtábla vagy névgyűrű megléte a madáron kötelező!
Solymász viselkedése a kutyával, madárral, solymászias öltözet, a vadászkalap kötelező (baseball sapka nem megengedett)!

Egy akció a vad távoli jelzésével kezdődik, majd szilárd állás, utánhúzás és a vad felkeltése következik. A madár felrepülése (szőrmés vadnál a kelése) után lehet a madarat a vadra engedni.
A vadmegállás legyen a fajtára jellemző, szilárd és kifejező. Friss vadhelyet, nyomot csak rövid (max. 3-4 mp) állással szabad jelezni, azután a kutyának önmagát kell korrigálni.

A vadat a kutya vagy a solymász rebbentse fel. Az akciónak akkor van vége, amikor a bíró engedélye után a solymász újra pórázra vette kutyáját és kézre hívta madarát.
Keresés közben kiperdülő nyúl esetében korrekt a viselkedés, ha a kutya helyben marad, vagy tovább folytatja a munkát anélkül, hogy a nyúl menekülési iránya befolyásolná a keresés irányát. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetője előtt, önállóan, kifejezően, határozottan és könnyedén, a vaddal állandóan kapcsolatban maradva kell, dolgozzon. Ne a vad csapáját, hanem légszimatát kövesse. Hosszú utánhúzás akkor elfogadható, ha az energikus, határozott és eredményre vezet, közben a kutya nem veszti el a kapcsolatot a solymásszal és a ragadozómadárral. Az utánhúzás megtagadása kizáró hiba.

A keresés legyen aktív, intelligens, módszeres és a terephez, időjáráshoz alkalmazkodó. A kutya dolgozzon önállóan, térnyerő, a fajtára jellemző gyors tempójú, de egyenletes és kitartó vágtában, magas fejtartással, állandó orrhasználatot, vadászszenvedélyt tükrözően. A gyorsabb keresés előny mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) a solymász és a ragadozómadárral való együttműködés rovására. A keresés legyen kitartó. A keresés (kilengések) irányát a szélirány határozza meg, a stílus mindig tükrözze, hogy a kutya érzékeli és figyelembe veszi a szél irányát, erősségét, a szagvételi lehetőségeket. A keresés szélességét (oldalirányú kitérések távolságát) a terepadottságok és a szélviszonyok határozzák meg: a szélesebb a jobb, azonban mindig tudjon kapcsolatot tartani a solymásszal és lehetőség szerint a ragadozómadárral is. A kutya mindig vegye figyelembe a szélirányt. Az előremenést a terület és az időjárási körülmények (szagvételi lehetőség) határozzák meg, de ne legyen több 30 – 50 méternél. A kijelölt területet a kutya keresse át és minden alkalmat használjon ki arra, hogy vadat találjon. Ne maradjon ki vad, azonban az esetlegesen kihagyott vad értékelésénél a bírók a körülmények és lehetőségek figyelembevételével döntsenek a kutya kizárásáról vagy pontozásáról.

Az orrjóság és orrhasználat értékelése alapvető szempontja kell, hogy legyen, azonban ezek megítélésénél a bírók ne gépiesen, csak a szabályokra, hanem szakmai tudásukra és tapasztalataikra támaszkodva, a körülmények alapos értékelésével döntsenek (terepadottságok, időjárás). A jó orr legbiztosabb jele a nagyobb távolság, ahonnan a vadat észleli, és a magabiztosság a jelzésekben és a vadmegállásban. Bizonytalan, vagy gyenge orrot mutató kutya, még ha a solymásszal és a ragadozómadárral való együttműködése megfelelő is, max 2 pont pontozásban nem részesülhet!

A szárnyas vad üldözése kizáráshoz vezet. Beugrás (két-három lépés megtétele) esetén max 3 pont adható (kivéve a fiatal kutyákat). Szőrmés vad esetében a vad üldözése akkor nem kizáró ok, amennyiben a solymász első parancsára (legfeljebb 20 méter után) abbahagyja az üldözést.

Páros kereséskor kontinentális vizsláknál a szekundáló kutyát kell előnyben részesíteni. Nem kaphat pontot az a vizsla, amelyiknek lehetősége volt rá, de nem szekundált. Kötelező a versenytárs állásának tiszteletben tartása, tehát nem mehet zavaróan a másik közelébe, semmiképp sem futhat el az álló kutya és a vad között!

Angol vizsláknál a spontán szekundálás kötelező, a solymász diszkrét segítsége esetén csak maximum 3 pontot kaphat. Az egyáltalán nem szekundáló angol vizslát ki kell zárni, azonban a bíró felelőssége annak értékelése, hogy a kutyának módja volt-e látni álló társát.

Angol és kontinentális vizsláknál egyaránt ki kell zárni azt a kutyát, amelyik párja állását nem tarja tiszteletben vagy tartósan akadályozza annak munkáját, ugatással, állandó utána vagy ráfutással, vagy szélsőségesen rossz, tervszerűtlen kereséssel.

A bírók nem az akciók száma, hanem azok minősége szerint osztályoznak mindig figyelembe véve a keresés milyenségét, különös tekintettel a fajtára jellemző stílusra, futásra (mozgásra), a szenvedélyességre, az orrjóságra és a fegyelemre, a solymász viselkedésére és madara munkájára. Többre kell értékelni a céltudatos, szenvedélyesen, okosan és eredményesen vadászó vizslát, mint a látványosan, gyorsan, szélesen, de nem eléggé szenvedélyesen és célratörően keresőt. Ugyanúgy kevesebbre értékelendő, ha azért, hogy ne hibázzon, röviden, lassan keres, vagy a solymász visszatartja.

A verseny minden körülmények között a solymászatra jellemző vadászati szituációkban kerül lebonyolításra (cserkelés, keresés, vonalhajtás). A repítési sorrendet sorsolással döntik el. Minden kutyának pórázon kell lennie, addig, míg a solymász és kutyája sorra kerül a versenyen.

8. Ki kell zárni azt a solymászt:
> aki madarát az akció után max 20 perc elteltével sem tudja visszahívni, kesztyűre venni
> akinek öltözéke nem a solymász társas vadászatnak megfelelő
> telemetria, névtábla vagy névgyűrű, hiánya
> vértől kikeményedet mocskos solymászkesztyű azonnali és végleges kizárást von maga után
> tiszteletlen magatartás solymásztárssal szemben, dehonesztáló megjegyzés a solymásztársra, kutyájára illetve madarára azonnali és végleges kizárást von maga után
> bármilyen agresszió ragadozómadárral vagy kutyával szemben (verbális is) azonnali és végleges kizárást von maga után

Ki kell zárni azt a kutyát:
> nem a fajtájának megfelelő stílusban, gyorsaságban kereső kutyát;
> az agresszív, doppingolt, vezetője kezéből kimenő kutyát, és amelyik nem rendelkezik érvényes oltási igazolással;
> amelyik különböző irányban és különböző alkalmaikkor háromszor szilárdan és tartósan üresen áll;
> amelyik két vadat kihagy;
> amelyik párja állását nem tartja tiszteletben, vagy társát tartósan akadályozza;
> a nem szekundáló angol vizslát;
> amelyik tudatosan kinyomja a vadat;

9. Pont értékek:
> 20-16 pont
> 15-11 pont
> 10- 6 pont
> 5- 0 pont

10. Díjazás
Csoportonként az 1-4 helyezett jut tovább a másnapi összevetésbe.
A döntőben csak a csoport elsőhelyezett kerül díjazásra, tehát csoportonként 1 solymász.
Díjazásra kerül az a solymász is a versenyen aki a legjobb fiatal kutyával nevezett, illetve aki a verseny évében született legígéretesebb fiatal madárral vesz részt (alacsonyröptű és magasröptű külön bírálva).

11. Bírálati útmutató a fiatal kutyákhoz
30 hónap alatti fiatal kutyák részére. Angol vizslák részére ajánlott a páros futam. A fiatal kutyáknál a keresés szenvedélyessége, a futás stílusa, gyorsaság, orrjóság, biztos-kifejező állás tekintetében hasonló követelményeket kell támasztani, mint a felnőtt kutyáknál, azonban gyakorlott orrhasználat, hosszan kitartott állás és kiforrott keresési stílus tekintetében engedményeket lehet tenni. Engedményeket kell tenni a fegyelem terén is, vadüldözés, beugrás csak akkor kizáró ok, ha a kutya 1 percen belül nem tér vissza a vezetőjéhez és nem folytatja a keresést. A ragadozómadár felé történő bármilyen agresszió kizáró tényező.

12. Záró rendelkezés
A Versenyző a versenykiírást és a versenyszabályzatot a versenyre történő nevezésével magára nézve kötelezőnek fogadja el!